ผู้บริหารและบุคลากร

1247

ผู้อำนวยการ

พีณา จันทะแก้ว 
E-mail: 

1296

เจ้าหน้าที่งานจัดการสำนักงาน

มรกต ไตรจินดา 
E-mail: 

1749

เจ้าหน้าที่งานแผนองค์กร

ลนา ลักษณ์รุจิ
E-mail: 

1859

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพองค์กร

กมลทิพย์ สุรเดชทนงรบ
E-mail: 

1361

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

มาลีวัลย์ สุยะลังกา
E-mail: