Latest News

กิจกรรม/ข่าวสาร

  • ทั้งหมด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”

October 10, 2023/

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยวิทยากร รศ.อุษณีย์ คำประกอบ 

การอบรมหัวข้อ “การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA”

October 10, 2023/

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการอบรม “การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้ประเมินขึ้นทะเบียน ทปอ.

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

September 18, 2023/

มหาวิทยาลัยพายัพรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ 2) รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ 3) อาจารย์ ดร.ฐิติ…

Newsletter

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2567
  • การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2566
  • การจัดประชุม/สัมมนา/อบรม
  • แนวทางการประเมินแผนปฏิบัติการ/แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2566

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 วันที่ 17 เมษายน 2567
  • การจัดประชุม/สัมมนา/อมรม
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 3 ปีที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
  • การจัดประชุม/สัมมนา/อบรม
  • ตารางการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566