Latest News

กิจกรรม/ข่าวสาร

  • ทั้งหมด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”

October 10, 2023/

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยวิทยากร รศ.อุษณีย์ คำประกอบ 

การอบรมหัวข้อ “การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA”

October 10, 2023/

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการอบรม “การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้ประเมินขึ้นทะเบียน ทปอ.

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

September 18, 2023/

มหาวิทยาลัยพายัพรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ 2) รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ 3) อาจารย์ ดร.ฐิติ…