มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักแผนและพัฒนาองค์การ

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้านการจัดทำแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งสารสนเทศ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ที่อยู่

สำนักแผนและพัฒนาองค์การ มหาวิทยาลัยพายัพ ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์

053 851478 ต่อ 7278, 7279, 7154

Email

plan@payap.ac.th