มหาวิทยาลัยพายัพ

สำนักแผนและพัฒนาองค์การ

Office of Planning and Organization Development 

2054609

Operation of Project and Plan
การจัดทำโครงการและแผนงาน

Online Questionnaire
แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ

Employment Status Survey System
ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา

Evidence System for Educational Quality Assurance
หลักฐานการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร

Latest News

กิจกรรม/ข่าวสาร

  • ทั้งหมด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”

October 10, 2023/

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30…

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

September 18, 2023/

มหาวิทยาลัยพายัพรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ…

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

Operation of Project and Planning

403893-PDX7SO-501

ติดต่อเรา

Office: PG205 Tel: 7278, 7279, 7154

Email

plan@payap.ac.th