product_marketing_research_10

งานแผนองค์กร

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้านการจัดทำแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งสารสนเทศ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

Q&A

ประเมิน 3 ครั้งต่อไปการศึกษา (เพื่อวัดผลการดำเนินการทุก 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)

รอบที่ 1 ช่วงเดือนธันวาคม

รอบที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม

รอบที่ 3 ช่วงเดือนมิถุนายน

  • แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพายัพ
  • เอกสารโครงการกลาง
  • แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ

เมื่อลงนามโดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว หน่วยงานต้องเก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุดและสำเนาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด ทั้งนี้ไม่ต้องส่งคืนให้กับสำนักแผนฯ