11104

งานการจัดการความเสี่ยง (Risk Management: RM)

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

Q&A

ไม่มีองค์กรใดไม่มีความเสี่ยงในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบ สถาบันต้องตัดสินใจว่า จะจัดการความเสี่ยงเมื่อใดและอย่างไร การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวมีนัยต่อความแตกต่างระหว่างการล่มสลาย การอยู่รอด หรือการมีผลการดำเนินการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการผลการดำเนินการของสถาบันด้วยมุมมองเชิงระบบ ได้มีการกล่าวถึงการบริหารความเสี่ยง (ERM) มาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของการจัดการความเสี่ยง ISO 31000 ด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ เพื่อกำกับและควบคุมผลกระทบของความไม่แน่นอน ที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

ISO 31000 มาตรฐานระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินการสนับสนุนและสร้างโครงสร้างสำหรับธุรกิจที่ต้องการดำเนินการต่อ

กระบวนการจัดการความเสี่ยงต้องมีการประสานงานของกิจกรรมดังต่อไปนี้:

 • การรับรู้หรือการระบุความเสี่ยง

 • การจัดอันดับหรือการประเมินความเสี่ยง

 • การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่สำคัญ (อดทน, รักษา, ถ่ายโอนหรือสิ้นสุด)

 • ตรวจสอบทรัพยากร

 • การวางแผนปฏิกิริยา

 • การตรวจสอบและการรายงานความเสี่ยง

 • ทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ตามมาตรฐาน ISO 31000 แนะนำคำนิยามความเสี่ยงใหม่และแนะนำหลักการความเสี่ยง 11 หลักการความเสี่ยงเหล่านี้คือ:

 • การบริหารความเสี่ยงสร้างมูลค่า

 • การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางธุรกิจ

 • การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ

 • การจัดการความเสี่ยงแสดงถึงความไม่มั่นคงอย่างชัดเจน

 • การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมีโครงสร้างและตั้งโปรแกรม

 • การจัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ดีที่สุด

 • การจัดการความเสี่ยงปรับตัว

 • การจัดการความเสี่ยงพิจารณาปัจจัยมนุษย์และวัฒนธรรม

 • การบริหารความเสี่ยงมีความโปร่งใสและครอบคลุม

 • การจัดการความเสี่ยงเป็นแบบไดนามิกซ้ำซ้อนและอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง

 • การบริหารความเสี่ยงเอื้อต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง