วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม

(MISSION, VISION, VALUES)

วิสัยทัศน์ (VISION):

สำนักแผนและพัฒนาองค์การจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมองค์กร (VALUES):

1. การมุ่งเน้นความสำเร็จขององค์กร
2. การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
3. การทำงานเป็นทีม

พันธกิจ (MISSION):

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัยดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ
2. กำหนดแนวปฏิบัติและประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำแผน การประเมินแผน ของหน่วยงานทุกระดับ
3. กำหนดแนวปฏิบัติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับ มีการดำเนินการจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
6. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดทำแผน การสังเคราะห์โครงการ การติดตามและประเมินแผน การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน การประเมินคุณภาพทุกระดับ การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้
7. จัดทำรายงานสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผน การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน การประเมินคุณภาพทุกระดับ การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้
8. จัดทำเอกสารการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยและประสานงานการขอรับรองวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย

วัฒนธรรม (CULTURE):

บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล