การอบรมหัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ”

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยวิทยากร รศ.อุษณีย์ คำประกอบ 

การอบรมหัวข้อ “การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA”

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการอบรม “การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้ประเมินขึ้นทะเบียน ทปอ.

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยพายัพรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
2) รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ
3) อาจารย์ ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร
4) คุณพีณา จันทะแก้ว (เลขานุการ)