การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยพายัพรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
2) รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ
3) อาจารย์ ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร
4) คุณพีณา จันทะแก้ว (เลขานุการ)

คณะมนุษย์นิเทศ KM HUCA2022

If several languages coalesce, the grammar of the resulting language is more simple and regular than that of the individual languages. The new common language will be more simple and regular than the existing European languages. It will be as simple as Occidental; in fact, it will be Occidental.