การอบรมหัวข้อ “การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA”

มหาวิทยาลัยพายัพจัดการอบรม “การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยวิทยากร ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้ประเมินขึ้นทะเบียน ทปอ.

Tags: No tags

Comments are closed.