การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยพายัพรับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
2) รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ
3) อาจารย์ ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร
4) คุณพีณา จันทะแก้ว (เลขานุการ)

Tags: No tags

Comments are closed.